بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 11,351 11,494 11,437
   کمترین ارزشگذاری 11,351 11,494 11,437
   متوسط ارزش این قلم 11,351 11,494 11,437

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است