بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 38,150 [ +0.084% ]  38,630 [ +0.083% ]  38,438 [ +0.083% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 38,118 [ -0.005% ]  38,598 [ -0.005% ]  38,406 [ -0.005% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 38,120 [ -0.021% ]  38,600 [ -0.021% ]  38,408 [ -0.021% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 38,128 [ 0% ]  38,608 [ 0% ]  38,416 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 38,128 [ -0.49% ]  38,608 [ -0.492% ]  38,416 [ -0.492% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 38,315 [ -0.619% ]  38,798 [ -0.616% ]  38,605 [ -0.617% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 38,552 [ -0.384% ]  39,037 [ -0.384% ]  38,843 [ -0.384% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 38,700 [ +0.403% ]  39,187 [ +0.403% ]  38,992 [ +0.403% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 38,544 [ 0% ]  39,029 [ 0% ]  38,835 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 38,544 [ -0.067% ]  39,029 [ -0.067% ]  38,835 [ -0.067% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 38,570 [ +0.659% ]  39,055 [ +0.655% ]  38,861 [ +0.656% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 38,700 39,187 38,992
   کمترین ارزشگذاری 38,118 38,598 38,406
   متوسط ارزش این قلم 38,352 38,834 38,641

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است