بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 57,998 [ +0.314% ]  58,728 [ +0.313% ]  58,436 [ +0.313% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 57,816 [ +0.379% ]  58,544 [ +0.379% ]  58,253 [ +0.379% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 57,597 [ -0.142% ]  58,322 [ -0.144% ]  58,032 [ -0.143% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 57,679 [ 0% ]  58,406 [ 0% ]  58,115 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 57,679 [ -0.593% ]  58,406 [ -0.591% ]  58,115 [ -0.592% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 58,021 [ +0.214% ]  58,751 [ +0.211% ]  58,459 [ +0.212% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 57,897 [ -0.095% ]  58,627 [ -0.094% ]  58,335 [ -0.094% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 57,952 [ +0.374% ]  58,682 [ +0.375% ]  58,390 [ +0.375% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 57,735 [ 0% ]  58,462 [ 0% ]  58,171 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 57,735 [ -0.738% ]  58,462 [ -0.739% ]  58,171 [ -0.739% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 58,161 [ +0.906% ]  58,894 [ +0.907% ]  58,601 [ +0.906% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 58,161 58,894 58,601
   کمترین ارزشگذاری 57,597 58,322 58,032
   متوسط ارزش این قلم 57,843 58,571 58,280

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است