بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 41,685 [ 0% ]  42,210 [ 0% ]  42,000 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 41,685 42,210 42,000
   کمترین ارزشگذاری 41,685 42,210 42,000
   متوسط ارزش این قلم 41,685 42,210 42,000

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است