بانک خوب سرمایه است

   
 
  • فهرست پرسش های سود

   سود سهام به سهامداران چگونه پرداخت میگردد؟

   سود سهام سهامداران به حسابهای افتتاح شده آنها نزد شعب بانک سرمایه واریز گردیده است.

   سود سهام در چه بازه زمانی به حساب سهامداران واریز می شود؟

   از زمان برگزاری مجمع عمومی طبق ماده 240 قانون تجارت بانک به مدت 8 ماه فرصت دارد تا نسبت به پرداخت سود سهام اقدام نماید.

   سود سهام فرهنگیان چگونه واریز گردیده است؟

   سود سالهای 84 و 85 فرهنگیان طی مذاکراتی که بااداره رفاه آنها صورت گرفته بود به فیش حقوقی آنها واریز و برای سود سالهای 86 به بعد آنها در شعب بانک سرمایه افتتاح حساب انجام شده و می توانند برای گرفتن سود به کلیه شعب بانک سرمایه مراجعه نمایند.

   پیش بینی سود سال 1390 چه میزان می باشد؟

   سود سال 1390 به ازاء هر سهم 234 ریال سود پیش بینی شده است.

  • طبقه بندی پرسش های متداول
  • سهامداران
  • درباره بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است