بانک خوب سرمایه است

   
 
    • مشارکت مدنی
      مشارکت مدنی

      مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است