بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آگهی تمدید حق تقدم افزایش سرمایه شرکت بانک سرمایه ( سهام عام )

   آگهی تمدید حق تقدم افزایش سرمایه شرکت بانک سرمایه ( سهام عام )

   آگهی تمدید حق تقدم افزایش سرمایه شرکت بانک سرمایه ( سهام عام )
   به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1389 صاحبان سهام بانک سرمایه ( شرکت سهامی عام ) و صورتجسله مورخ 26/10/1389 هیات مدیره و موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره 55591 مورخ 16/03/1389 و مجوز بورس و ارواق بهادار

   و به منظور رعایت مصوبه مورخ 21/02/1389 شورای پول و اعتبار، مقرر گردید سرمایه بانک از طریق آورده نقدی به مبلغ اسمی سهام و از طریق صدور سهام جدید در مرحله اول از مبلغ (3535 ) میلیارد ریال به مبلغ ( 4000 ) میلیارد ریال منقسم به تعداد 000/000/000/4 سهم هزار ریالی با نام ضمن رعایت ضوابط مقرر در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 و ماده ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اینکه شرکن کنندگان در پذیره نویسی نباید بدهی معوق به بانکها و موسسات اعتباری داشته باشند، به شرح ذیل افزایش یابد:

   1- سرمایه فعلی بانک: 3535 میلیارد ریال

   2- مبلغ افزایش سرمایه: 465 میلیارد ریال

   3- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 4000 میلیارد ریال

   4- ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال

   5- تعداد سهام عرضه شده:000/000/465 سهم

   6- نوع سهم: عادی

   7- محل افزایش سرمایه: از محل آورده نقدی

   8- موضوع افزایش سرمایه: رعایت الزامات قانونی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر دارا بودن حداقل چهار هزار میلیارد ریال سرمایه بانک های خصوصی، افزایش سرمایه پایه، بهبود و تقویت نسبت کفایت سرمایه و رعایت نسبت های مالی، مطابق ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا، توسعه و گسترش شبکه، اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک های مربوطه، توانایی اعطای تسهیلات به مشتریان بزرگ و بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری در شرایط جدید اقتصادی کشور به شرح گزارش توجیهی.

   9- به هر صاحب سهم در ازای هر یک سهم متعلقه در تاریخ 23/10/1389 تعداد یک حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گیرد، بدیهی است تعداد دقیق حق تقدم خرید در گواهی نامه های ارسالی اعلام خواهد شد.

   10- گواهی نامه های حق تقدم خرید سهام از طریق پست سفارشی به نشانی که از سهامدار در سوابق دفتر سهام بانک موجود است ارسال خواهد شد.

   11- سهامدارانی که ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر نشانی و یا به هر دلیل، گواهی نامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند می توانند شخصأ و یا توسط نماینده قانونی خود جهت دریافت گواهی نامه مربوط به نشانی مندرج در بند 13 این آگهی مراجعه نمایند و پس از دریافت گواهی نامه حق تقدم، نسبت به خرید سهام اقدام نمایند. بدیهی است هرگونه اشکال احتمالی در خصوص دریافت نشدن گواهی نامه حق تقدم سهامداران که نشانی آن ها تغییر یافته و یا در بانک دارای نشانی نمی باشند، متوجه شخص سهامدار خواهد بود و در اینگونه موارد مسئولیتی متوجه بانک نمی باشد.

   12- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام تا پایان 20/2/1390 می باشد.

   13- سهامدارانی که موجب گواهی حق تقدم سهام مایل به مشارکت در افزایش سرمایه می باشند باید ظرف مهلت مقرر، مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را بابت بهای سهام متعلقه ناشی از افزایش سرمایه، به حساب قرض الحسنه جاری به شماره 1-4311-11-1010 به نام امور مالی بانک سرمایه نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی ( کد 1010 ) واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید ظرف مهلت استفاده از حق تقدم با پست سفارشی به نشانی ساختمان مرکزی بانک واقع در تهران- خیابان سپهبدقرنی- نبش خیابان اراک- شماره 34 طبقه همکف واحد امور سهام ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

   14- سهامداران در صورت تمایل نداشتن به مشارکت در افزایش سرمایه می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود به اشخاص ثالث از طریق امور سهام بانک به نشانی مندرج در این آگهی و در صورت پذیرش در فرا بورس، از طریق فرا بورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام بانک، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب قرض الحسنه جاری به شماره 1-4311-11-1010 به نام امور مالی بانک سرمایه نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی کد ( 1010 )، اقدام نموده و رسید بانکی مربوطه را، به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان سپهبدقرنی- نبش خیابان اراک- شماره 34- ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه- طبقه همکف- واحد امور سهام، ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر سهام بانک به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت ارسال نکردن مستندات یاد شده و یا واریز نکردن بهای اسمی، سهام جدی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

   15- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند؛ توسط هیات مدیره بانک به دیگر سهامداران یا اشخاص ثالث ( در صورت پذیرش در فرا بورس از طریق فرا بورس ) و یا از طریق بازار خارج از بورس عرضه می گردد و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهمداران منظور خواهد شد.

   16- همچنین به منظور اطلاع عموم اعم از سهامداران و اشخاص ثالث به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.sbank.ir مراجعه و یا با شماره 84245430 تماس حاصل نمایند.

   17- سهامداران محترم که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند حسب مورد باید براساس موارد بیان شده ذیل اقدام نمایند.

   نکات مهم: مسئولیت صحت و قابلیت اتکا اطلاعات مندرج در اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

   ناشر، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد متضرر گردیده اند.

   گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص در پایگاه اطلاع رسانی بانک www.sbank.ir در دسترس می باشد.

   پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده مندرج در این اعلامیه مراتب را کتباً به بانک به نشانی ذیل ارسال نمایند.

   تهران- خیابان سپهبدقرنی- نبش خیابان اراک- شماره 34- ساختمان ادارات مرکزی بانک - طبقه همکف- واحد امور سهام.

   هیات مدیره بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است