بانک خوب سرمایه است

   
 
  • بروات اسنادی

   بروات اسنادی

   بروات اسنادی

   در تجارت بین الملل معامله اسناد علاوه بر روش اعتبارات اسنادی از طریق بروات اسنادی نیز صورت می گیرد که در این زمینه نیز بانک سرمایه خدمات بانکی از قبیل ثبت سفارش بروات، ابلاغ و اخذ قبولی و واریز وجوه را به متقاضیان این خدمات ارائه می دهد.
   مقررات متحدالشکل بروات وصولی اتاق بازرگانی بین الملل (URC522) و دستورالعملهای موجود در مورد بروات وصولی ملاک عمل قرار می گیرند.

   انواع بروات وصولی

   -برات وصولی ساده: در مواردی که مشتری طلب مشخصی از طرف خارجی دارد پس از توافق با وی اقدام به صدور یک فقره برات ساده نموده و جهت قبولی و وصول در سررسید به بانک مراجعه می نماید بانک پس از اخذ کارمزد و هزینه های مربوطه برات را جهت قبولی و تائید برای کارگزار خود در کشور مورد نظر می فرستد.

   -اگر در سررسید وجه برات پرداخت گردید بانک وجه را به حساب مشتری واریز می نماید و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید در صورت درخواست ذینفع، برات واخواست گردیده و جهت انجام مراحل قانونی از طریق ذینفع پیگیری قضایی می گردد.

   -برات وصولی اسنادی: در این حالت صادر کننده کالا را مطابق با شرایط قرارداد برای خریدار ارسال نموده و اسناد حمل و اسناد مورد نیاز خریدار را به ضمیمه یک برات به یکی از شعب ارزی بانک ارائه می دهد و بانک پس از دریافت کارمزدهای مربوطه و هزینه های پست و ابطال تمبر، اسناد را به ضمیمه برات و دستورات خود برای کارگزار خود در کشور خریدار می فرستد، در صورتی که دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل تحویل وجه باشد بانک کارگزار پس از ارائه اسناد و قبولی برات گیر وجه اسناد را دریافت کرده و برای بانک ارسال می نماید و در صورتی که دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل قبولی برات گیر باشد کارگزار پس از قبولی برات گیر اسناد را به وی ارائه می دهد و در سررسید در صورت تعهد بانک کارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب بانک اقدام می نماید و در صورتی که صرفا تعهد برات گیر خواسته شده باشد در صورت عدم پرداخت در سررسید نسبت به واخواست آن اقدام می گردد.

   با توجه به اینکه نقش ضمانتی بانک در این نوع از تجارت بین الملل نسبت به اعتبارات اسنادی کمتر می باشد لذا به صادرکنندگان توصیه می شود پیش از انعقاد قرارداد به صورت بروات اسنادی وصولی موارد زیر را در نظر بگیرند:

   -آشنایی با خریدار و اطمینان از روابط تجاری مناسب وی

   -ثبات شرایط سیاسی اقتصادی و حقوقی کشور خریدار

   -محدودیت های قانونی ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار

  • خدمات ارزی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است