بانک خوب سرمایه است

   
 
  • ضمانت نامه های ارزی

   ضمانت نامه های ارزی

   ضمانت نامه های ارزی

   با توجه به اینکه ضمانتنامه های ارزی نقش مهمی در تضمین اجرای قراردادها و تسهیل مبادلات ایفا می کنند لذا به منظور اطمینان از اجرای صحیح قرارداد، درخواست صدور ضمانتنامه بانکی می گردد و در همین راستا بانک سرمایه به منظور رفاه و تسهیل امور مشتریان خود نسبت به صدور انواع ضمانت نامه های ارزی وارداتی و صادراتی بر طبق آخرین دستورالعملهای بانک مرکزی ج.ا.ایران و ضوابط و مقررات اعتباری بانک اقدام می نماید.

   ضمانت نامه های وارداتی

   • ضمانت نامه های وارداتی اعم از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت به درخواست فروشندگان/ پیمانکاران خارجی و در مقابل تضمین متقابل بانک های کارگزار به نفع خریداران/کارفرمایان ایرانی صادر می گردد.
   • در ضمانت نامه های وارداتی بیش ا ز هر چیز اعتبار بانک فروشنده وشرایط مندرج در متن تضمین متقابل مورد توجه است.
   • جهت اطلاع از اسامی کارگزاران مورد قبول این بانک و همچنین جهت دریافت فرم های مورد قبول و اطلاع از شرایط لازم در متن تضمین متقابل با امور بین الملل بانک تماس حاصل فرمایید.

   ضمانت نامه های صادراتی

   ضمانت نامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه زیر تقسیم می شوند .

   ضمانت نامه های صادراتی با موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی

   • ضمانت نامه های صادراتی با موضوع صدور کالا
   • ضمانت نامه های صادراتی با موضوع قراردادهای داخلی

   توجه: در صورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامین کارمزد کارگزار( معادل ریالی) به عهده متقاضی خواهد بود.

   در مورد ضمانت نامه های پیش پرداخت و در مواردی که ضمانت ها و ذینفع ضمانت نامه هردو ایرانی باشند و اعتبار اسنادی مربوطه توسط بانک ایرانی دیگری گشایش شده باشد، صدور ضمانت نامه متقابل الزامی است، لیکن صدور ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت مستقیم پس از اطلاع و هماهنگی با بانک گشایش کننده و پذیرش مسئولیت اقدامات بعدی از سوی کارفرما، بلامانع است.

  • خدمات ارزی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است