بانک خوب سرمایه است

   
  • خدمات ارزی
  • ضمانت نامه های ارزی

   ضمانت نامه های ارزی

   ضمانت نامه های ارزی

   با توجه به اینکه ضمانتنامه های ارزی نقش مهمی در تضمین اجرای قراردادها و تسهیل مبادلات ایفا می کنند و معمولا هنگامی که طرفین قرارداد آشنایی و اعتماد کافی به یکدیگر ندارند به منظور اطمینان از اجرای صحیح قرارداد درخواست صدور ضمانتنامه به نفع خود را می نمایند، بانک سرمایه به منظور رفاه و تسهیل امور مشتریان خود اقدام به صدور انواع ضمانتنامه های ارزی می نماید:

   ضمانت نامه ارزی

   به طور کلی ضمانت نامه های ارزی به دو دسته ضمانت های وارداتی و صادراتی تقسیم می شوند:

   ضمانت نامه های وارداتی

   • ضمانت نامه های وارداتی اعم از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت به درخواست فروشندگان/ پیمانکاران خارجی و در مقابل تضمین متقابل بانک های کارگزار به نفع خریداران/کارفرمایان ایرانی صادر می گردد.
   • در ضمانت نامه های وارداتی بیش ا ز هر چیز اعتبار بانک فروشنده وشرایط مندرج در متن تضمین متقابل مورد توجه است.
   • جهت اطلاع از اسامی کارگزاران مورد قبول این بانک و همچنین جهت دریافت فرم های مورد قبول و اطلاع از شرایط لازم در متن تضمین متقابل با دایره ضمانت نامه های ارزی امور بین الملل تماس حاصل فرمایید.

   ضمانت نامه های صادراتی

   ضمانت نامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم می شود:

   • ضمانت نامه های صادراتی با موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی

   مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

   • تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاوی سقف ضمانت نامه( در مورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه)
   • آدرس: خ شیخ بهایی، خ ملاصدرا، خ لادن، شماره 24 تلفن: 6-88804175
   • تایید صلاحیت دبیرخانه شورای عالی صادرات مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران(در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) حاوی سقف ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد
   • آدرس: بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی، مرکز توسعه صادرات ایران، ساختمان اداری تلفن: 21911
   • تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با ا مضا و مهر مجاز شرکت( تایید امضا نامه ضروری است)
   • ارائه تصویر اسناد مناقصه( در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقضه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخش های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت ها( در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه ضمانت نامه
   • تاییدیه کمیته اعتباری بانک
   • ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز از سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور
   • ارائه تعهد نامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانت خواه مکلف به تامین وجه ضمانت نامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.

   در صورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار تامین کارمزد( معادل ریالی) بعهده متقاضی خواهد بود.

   • ضمانت نامه های صادراتی با موضوع صدور کالا

   مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

   • تایید صلاحیت متقاضی در خصوص توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط
   • تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت( تایید امضاء نامه ضروری است.)
   • ارائه تصویر اسناد مناقصه(در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخش های مربوط به مشخصات قرارداد وچگونگی
   • پرداخت ها(در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دونسخه
   • ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز و سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور
   • تاییدیه کمیته اعتباری بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزی
   • ارائه تعهد نامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانت خواه مکلف به تامین وجه ضمانت نامه خواهد بود.
   • میزان وثایق مطابق با مفاد آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و بر اساس توانمندی های شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
   • نرخ کارمزد مطابق با تعرفه خدمات ارزی بانک مرکزی

   در صورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامین کارمزد کارگزار( معادل ریالی) به عهده متقاضی خواهد بود.

   • ضمانت نامه های صادراتی با موضوع قراردادهای داخلی

   مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

   • تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت( تایید امضاء نامه ضروری است.)
   • ارائه تصویر اسناد مناقصه( در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقضه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخش های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی
   • پرداخت ها( در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه ضمانت نامه
   • ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز از سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور
   • تاییدیه کمیته اعتباری بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزی
   • ارائه تعهد نامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانت خواه مکلف به تامین وجه ضمانت نامه خواهد بود.
   • میزان وثایق مطابق با مفاد آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و بر اساس توانمندی های شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
   • نرخ کارمزد مطابق با تعرفه خدمات ارزی بانک مرکزی

   در صورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامین کارمزد کارگزار( معادل ریالی) به عهده متقاضی خواهد بود

   در مورد ضمانت نامه های پیش پرداخت و در مواردی که ضمانت ها و ذینفع ضمانت نامه هردو ایرانی باشند، و اعتبار اسنادی مربوطه توسط بانک ایرانی دیگریگشایش شده باشد، صدور ضمانت نامه متقابل الزامی است، لیکن صدور ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت مستقیم پس از اطلاع و هماهنگی با بانک گشایش کننده و پذیرش مسئولیت اقدامات بعدی از سوی کارفرما، بلامانع است. جهت اخذ اطلاعات بیشتر با دایره ضمانت نامه های ارزی امور بین الملل، مستقر در سازمان مرکزی تماس حاصل فرمایید. در صورت تودیع کل مبلغ ضمانت نامه به صورت نقدی- ارزی(cash) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی از سازمان مدیریت و یا مرکز توسعه صادرات نیست.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است