بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

   دکتر محمدعلی هادی

   عضو هیأت مدیره

   دکتر مهرداد باقری

   نایب رئیس هیأت مدیره

   دکتر محمدرضا خانی

   مدیرعامل و عضو هیات مدیره
    
   دکتر بهمن خادم
    
   عضو هیأت مدیره

    

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است