بانک خوب سرمایه است

   
  • اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   دکتر مهرداد باقری

   نایب رئیس هیأت مدیره

   دکتر محمدعلی هادی

   عضو هیأت مدیره

   دکتر بهمن خادم

   عضو هیأت مدیره

   دکتر محمدرضا خانی

   عضو هیات مدیره

   علیرضا پویان شاد

   مدیر عامل

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است