بانک خوب سرمایه است

   
  • اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه

   اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه

   دکتر محمدعلی هادی

   عضو هیأت مدیره

   دکتر مهرداد باقری

   نایب رئیس هیأت مدیره

   دکتر محمدرضا خانی

   مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   دکتر بهمن خادم
   عضو هیأت مدیره

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است